WETTELIJKE KENNISGEVING EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

EIGENDOM VAN DE WEBSITE EN IDENTIFICATIEGEGEVENS

www.campingsnavarra.com is eigendom van de ASOCIACION DE CAMPINGS DE NAVARRA, CIF G31180466, met adres in Pamplona, calle Pedro I, nº 1, 1º (hierna de WEBSITE).

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeert de website de gebruiker over het bestaan van een bestand met persoonlijke gegevens, meegedeeld aan het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, aangemaakt door en voor de website en onder zijn verantwoordelijkheid, met het oog op het beheer van de relatie tussen de website en de gebruikers die persoonlijke gegevens verstrekken via contact per e-mail dat op de website verschijnt, die niet aan derden zullen worden doorgegeven.

Benodigde gegevens Met uitzondering van de gegevens uit e-mails die door gebruikers van de website vrijwillig aan de website worden gestuurd, beheert de website geen bestanden met persoonsgegevens van de gebruikers van de website, noch heeft zij andere bestanden met persoonsgegevens.

De website draagt in geen geval persoonsgegevens over of gebruikt ze voor commerciële doeleinden, noch worden ze doorgegeven of doorgegeven aan derden, behalve aan die derden met wie de gebruiker van de website contact vraagt om informatie of diensten te leveren. Kredietkaartgegevens

De Vereniging houdt geen administratie bij, bewaart geen bedragen en schrijft geen bedragen af op een bankkaart. In het geval dat uw creditcardgegevens nodig zijn, hetzij als betaalmiddel of gewoon als garantie voor uw reservering, is de ontvanger van deze gegevens de accommodatie, nooit de Vereniging.

Het contact en de reservering van het verblijf is rechtstreeks tussen de gebruiker van de website en de etablissementen die op de website staan, de gebruiker van de website betaalt rechtstreeks bij het etablissement en eist geen betaling, er is geen enkele winst of commissie voor de vereniging die eigenaar is van de website.

De vereniging gebruikt de modernste en veiligste technologie die op de markt beschikbaar is en die persoonlijke gegevens en kredietkaartgegevens versleutelt. De gebruikte encryptiemethode is “Secure Socket Layer” (SSL). Ons SSL-certificaat is uitgegeven door Comodo.

Recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart de gebruiker aan de website dat deze gegevens waarheidsgetrouw zijn. De gebruiker, of degene die hem vertegenwoordigt, kan zijn recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering uitoefenen via een e-mail aan ncalvo@hostelerianavarra.com of via een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan de website.

Dit verzoek moet de volgende gegevens bevatten: naam en achternaam (-namen) van de gebruiker, adres voor kennisgeving, fotokopie van nationale identiteitskaart of paspoort, en het specifieke verzoek.

Wanneer sturen we e-mails naar uw inbox? Alleen de gebruiker van de website die eerder een e-mail heeft gestuurd, en die vrijwillig om informatie heeft gevraagd, ontvangt e-mails. De Vereniging heeft geen persoonlijke databanken voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen De website voldoet aan zijn verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en aan zijn plicht deze te beschermen, en heeft de nodige maatregelen genomen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, overeenkomstig de bepalingen van de verordening inzake beveiligingsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden die persoonsgegevens bevatten.

SERVICEVOORWAARDEN

Voordat u deze internetpagina’s gaat gebruiken, dient u de volgende algemene voorwaarden voor de dienstverlening te lezen. Door deze pagina’s of een van de daarin opgenomen diensten te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Merk ook op dat de website deze servicevoorwaarden op elk moment kan wijzigen, dus wanneer u deze pagina’s gebruikt of opent, moet u deze voorwaarden blijven lezen.

Indien u op enig moment de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient u het gebruik van deze pagina’s te staken.

1. aanvaarding van de algemene voorwaarden voor de dienstverlening door de gebruiker. U verklaart de algemene voorwaarden voor dienstverlening met betrekking tot de website te hebben gelezen en te aanvaarden.
U stemt er ook mee in zich te houden aan de Spaanse wetten die de activiteiten van de website beheersen.

2. intellectuele eigendomsrechten De website is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de teksten, foto’s, enz. die op de website worden gepubliceerd, of is althans gemachtigd deze te gebruiken. In elk geval verleent elke gebruiker die teksten en beelden bijdraagt of publiceert in een onderdeel van de website de eigenaar van de website een gratis, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde, niet-uitputtende licentie voor de tekst, software, inhoud, foto’s, audiovisueel materiaal en grafieken die op de website worden gepubliceerd, waardoor deze kunnen worden gewijzigd indien de website dit bij de uitoefening van zijn moderatiefunctie nodig acht.

3. gebruiksbeperkingen De gebruiker mag de dienst niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of in strijd met de doeleinden van de website. U stemt er ook mee in de informatie in de dienst niet te gebruiken, over te dragen, te verspreiden of te vervreemden op een manier die oneerlijk concurreert met de website. U stemt ermee in de intellectuele eigendomsrechten van de Site te beschermen gedurende en zelfs na de looptijd van deze Overeenkomst en te voldoen aan alle redelijke schriftelijke verzoeken van de Site of haar leveranciers met betrekking tot de Inhoud. De gebruiker verbindt zich ertoe de site tijdig en schriftelijk op de hoogte te brengen indien hij/zij ongeoorloofd gebruik van de dienst door derden of schendingen van auteursrechten, handelsmerken en andere rechten die de dienst mogelijk schendt, vaststelt.

4. aanvullende gebruiksbeperkingen. De gebruiker mag delen van de dienst niet kopiëren, reproduceren, hercompileren, decompileren, demonteren, verspreiden, publiceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, dumpen, doorgeven of exploiteren, behalve wanneer deze zijn afgeleid van de dienst en voor de doeleinden van de website. Wijziging van de inhoud van de dienst vormt een schending van de legitieme rechten van de website, en het is de gebruiker niet toegestaan enig deel van de dienst op enige andere wijze te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website. Als algemeen principe aanvaardt en staat de website de verspreiding en het gebruik van zijn inhoud door derden toe, waarbij uit beleefdheid een voorafgaande mededeling en toestemming is vereist, alsmede een link om de oorsprong van deze inhoud te vermelden.

5. licentie De gebruiker verwerft geen rechten of licenties met betrekking tot de dienst of de elementen ervan, met uitzondering van het beperkte recht om de dienst te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van de eigenaar van de website.

6. verantwoordelijkheidsverklaring De gebruiker erkent dat hij/zij de dienst op eigen risico gebruikt en als enige de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt voor elk element dat hij/zij op de website publiceert, met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud, teksten, meningen, foto’s of advertenties. De website garandeert noch uitdrukkelijk noch impliciet de door de gebruikers gepubliceerde elementen. De site garandeert niet dat de dienst compatibel is met uw apparatuur, noch dat de dienst vrij is van bugs, virussen, wormen of “trojaanse paarden” en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze destructieve elementen. De gebruiker erkent dat de website, zijn leveranciers en agenten niet aansprakelijk zijn voor enige schade, hetzij veroorzaakt door de nalatigheid van de website, zijn werknemers, contractanten, agenten, leveranciers of voortvloeiend uit de dienst, en de website is niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies in het algemeen, indirecte of bijkomende schade. De website is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud of juistheid van de door gebruikers verstrekte gegevens. De website streeft ernaar actuele informatie te verstrekken via haar website. Daarom kan deze informatie van tijd tot tijd veranderen en is het raadzaam de website regelmatig te bezoeken voordat u een aankoop of overboeking doet. De website eist van de gebruikers dat zij verantwoordelijk en waarheidsgetrouw zijn voor de gegevens of diensten die op de website worden gepubliceerd, maar de website garandeert niet de absolute betrouwbaarheid van deze gegevens, aangezien deze onderhevig kunnen zijn aan een of andere fout. De prijzen en andere informatie op de website vormen geen contractueel aanbod en worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. De website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de opgenomen inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die door middel van elektronische links, direct of indirect, via deze website kunnen worden gevisualiseerd. De aanwezigheid van links op de website is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, louter informatief en houdt in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling in. Deze links vertegenwoordigen geen enkele relatie tussen de website en de personen of bedrijven die eigenaar zijn van de websites die via deze links toegankelijk zijn. De website behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de links die op zijn website staan in te trekken. De website sluit alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de overdracht van informatie tussen gebruikers. De verantwoordelijkheid voor de op deze website gepubliceerde uitspraken ligt uitsluitend bij degenen die ze doen. Elke vorm van gegevensoverdracht die gebruikers naar deze website of via deze website of andere door de website gecontroleerde toegangen kunnen maken die inbreuk maken op de eigendomsrechten van derden, en waarvan de inhoud bedreigend, lasterlijk, obsceen of pornografisch is, of de overdracht van enig ander materiaal dat gedrag vormt of aanzet tot gedrag dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, is verboden. De website behoudt zich het recht voor elke internetgebruiker die op deze website een inhoud invoert die in strijd is met de wettelijke of immorele normen, de toegang te ontzeggen of te verbieden, en behoudt zich het recht voor de wettelijke maatregelen te nemen die hij geschikt acht om dit soort gedrag te voorkomen.

7. afwijzing van aansprakelijkheid De eigenaar van de website, zijn functionarissen en werknemers, algemene partners, filialen, dochterondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden, en zijn agenten zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, op enigerlei wijze, aan gebruikers van de website of enige andere persoon voor: fouten en omissies in de dienst; vertragingen, fouten of onderbrekingen in de transmissie of levering van de dienst; of enig verlies of schade als gevolg van transacties of transmissies die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

8. beperkingen van de aansprakelijkheid In geen geval zal de site aansprakelijk zijn tegenover de gebruikers van de site voor enige directe of indirecte schade, zelfs indien een bevoegde vertegenwoordiger van de site specifiek is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienst of een link of element in de dienst, zoals verlies van inkomsten, verwachte winst of verlies van goodwill. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de website jegens gebruikers voor alle schade, verliezen en claims (hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad en inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid) meer bedragen dan het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor toegang tot deze webpagina’s. De website sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan de overdracht, verspreiding, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verkrijging of toegang tot de diensten, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor schade die te wijten is aan (a) niet-naleving van de wet, de algemeen aanvaarde zeden en goede gewoonten of de openbare orde als gevolg van het verkrijgen, gebruiken of verkrijgen van toegang tot de diensten; (b) schending van intellectuele en industriële eigendomsrechten, industriële geheimen, contractuele verbintenissen van welke aard ook, rechten op eer, persoonlijke en familiale levenssfeer en persoonlijk imago, eigendomsrechten en alle andere rechten van derden als gevolg van een oneigenlijk gebruik van de diensten; (c) oneerlijke concurrentie en onrechtmatige reclame als gevolg van het gebruik van de diensten; (d) ongeschiktheid voor welk doel dan ook en teleurstelling van de door de diensten gewekte verwachtingen; (e) de niet-uitvoering, vertraagde uitvoering, gebrekkige uitvoering of beëindiging om welke reden dan ook van door derden aangegane verplichtingen en contracten met derden via of in verband met de toegang tot de diensten. De website is niet verantwoordelijk voor de communicatie die plaatsvindt tussen gebruikers, noch voor de overeenkomsten die zij sluiten naar aanleiding van de aanbiedingen die op de website verschijnen. De website betracht alle nodige zorgvuldigheid in het geval dat hij zich bewust wordt van mogelijke oplichting of misdrijven die via zijn platform worden gepleegd. In dit verband zal de website actief samenwerken met de Technologische Opsporingsbrigade en andere bevoegde autoriteiten om deze misdrijven te vervolgen.

9. Browsen, toegang en veiligheid Toegang tot en browsen op deze website impliceert acceptatie en kennis van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die erin zijn opgenomen. De website stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het browsen in de best mogelijke omstandigheden plaatsvindt en om elke vorm van schade die tijdens het browsen kan worden veroorzaakt, te voorkomen. Deze website is ontworpen om de meeste webbrowsers te ondersteunen, en is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die gebruikers kunnen ondervinden door het gebruik van andere browsers of andere versies van de browsers waarvoor de website is ontworpen. De website geeft geen verklaringen of garanties dat de toegang tot deze website ononderbroken of foutloos zal zijn. Evenmin garandeert zij dat de inhoud of software die via deze website toegankelijk is, foutloos is of geen schade zal veroorzaken. In geen geval is de website aansprakelijk voor enig verlies, schade of nadeel van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade aan computersystemen of veroorzaakt door de introductie van virussen. De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade die gebruikers kunnen ondervinden door oneigenlijk gebruik van deze website. Zij is met name op geen enkele wijze aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of defecten in de telecommunicatie.

10. verklaringen en garanties De gebruiker verklaart, garandeert en belooft dat: (a) handelingsbekwaam is om partij te worden bij een eventuele overeenkomst; (b) meerderjarig zijn indien een contractuele relatie wordt aangegaan; (c) de website niet gebruiken voor onwettige doeleinden; en (d) de dienst alleen te gebruiken op de wijze waarop deze is verstrekt.

11. vrijwaring U gaat ermee akkoord, op eigen kosten, de site en zijn medewerkers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim, klacht, rechtszaak of ander juridisch proces tegen de site en zijn medewerkers, voor zover een dergelijke claim, klacht, rechtszaak of juridisch proces is gebaseerd op of voortvloeit uit de service of een link daarnaar, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het gebruik door u of een andere persoon die de dienst op uw computer gebruikt; (ii) een schending van de gebruiksregels door u of een andere persoon die uw computer gebruikt; (iii) een claim dat uw of andermans gebruik van de dienst inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten of publiciteitsrechten van een derde, smaad of lasterlijk is, of schadelijk of schadelijk is voor een derde; (iv) elke weglating, toevoeging, invoeging of wijziging, of elk ongeoorloofd gebruik van de dienst door u of een andere persoon die uw computer gebruikt; (v) de vervalsing of wijziging van enige verklaring of garantie door u gegeven in dit document; of (vi) schending van door u gedane beloften of overeenkomsten. U stemt ermee in alle kosten, schade en uitgaven te betalen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische honoraria en kosten in verband met of voortvloeiend uit claims, klachten of andere procedures die hiermee verband houden.

12. beëindiging Zowel de gebruiker als de website kunnen de relatie die hen verenigt te allen tijde beëindigen door eenzijdige opzegging, eenvoudigweg door het verlaten van het surfen op de website, of, in voorkomend geval, bij het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt bij het contracteren van de diensten van deze website.

13. bevoegdheid en toepasselijke jurisdictie De eigenaar en de gebruikers van de website zijn onderworpen aan de wetten van het Koninkrijk Spanje en onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken van de stad Pamplona en haar hiërarchische meerderen voor alle juridische acties die kunnen ontstaan in verband met de dienst of geschillen in verband met deze website.

14. Diversen U gaat ermee akkoord dat de Site zich het recht voorbehoudt de inhoud of technische specificaties van enig aspect van de Dienst te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke wijzigingen uw toegang tot de Dienst kunnen beïnvloeden.

15. Geldigheid In het geval dat een clausule of een deel van een clausule van deze gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules.